Список педагогічних працівників, які атестуються атестаційною комісією управління освіти Кропивницької міської ради в 2023/2024 н.р. позачергово

Графік та строки проведення засідань атестаційної комісії управління освіти Кропивницької міської ради на 2023/2024 навчальний рік (позачергова атестація)


АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІВ

комплексна перевірка, що здійснюється атестаційною комісією з метою визначення рівня кваліфікації педагога, що дає змогу претендувати на присвоєння більш високого кваліфікаційного рівня. (Педагогічний енциклопедичний словник)

це цілеспрямоване і неперервне підвищення професійного рівня педагогічних працівників; визначення відповідності педагогічного працівника зайнятій посаді, рівню кваліфікації, залежно від

якого встановлюється кваліфікаційна категорія; присвоюється або підтверджується відповідність раніше присвоєному педагогічному званню та відбувається оплата праці.

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

у 2023/2024 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2022 року № 805 «Положення про атестацію педагогічних працівників» уже на початку навчального року необхідно провести низку заходів.

11 змін в атестації педагогів:

01. ЗБІЛЬШЕННЯ АВТОНОМІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Вищу кваліфікаційну категорію та педагогічні звання «старший учитель», «старший вихователь», «вчитель-методист», «вихователь методист» ухвалює атестаційна комісія на рівні закладу освіти. Керівника закладу освіти на відповідність займаній посаді атестує атестаційна комісія ІІ рівня. Атестаційну комісію І рівня можна створювати у закладах освіти з понад 15 педагогічними працівниками.

02. ПОВНОВАЖЕННЯ СЕКРЕТАРЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

· приймає, реєструє та зберігає документи педагогічних працівників;
· організовує роботу атестаційної комісії;
· оформляє та підписує атестаційні листи;
· забезпечує оприлюднення інформації;
· повідомляє педагогічним працівникам про місце і час проведення засідання;
· розміщує інформацію на сайт закладу освіти, органу управління освітою

03. НОВІ ВИМОГИ ДО ГОЛОСУВАННЯ

Нове Положення дозволяє комісії самій визначати, як проводити голосування: відкрито чи таємно. Відмітку про це потрібно зробити в протоколі. Якщо при ухваленні рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання в атестаційній комісії рівна кількість голосів розподілитися між «за» і «проти», рішення ухвалюють на користь педагогічного працівника.

04. ОНОВЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАСІДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

Дозвіл на відеоконференцію атестаційної комісії та можливість подавати атестаційні документи в електронній формі. У разі форсмажорних обставин атестацію можна відтермінувати.

05. ВИВЧЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ ПЕДАГОГА

Атестаційна комісія може ухвалювати рішення про вивчення практичного досвіду педагогічного працівника, який атестується. Якщо раніше атестаційна комісія обов’язково мала відвідувати заняття, уроки, позаурочні заходи педагога, який атестується, то тепер, якщо немає питань до діяльності педагогічного працівника, то достатньо цих документів, які він подав до атестаційної комісії.

06. ПІДПИСАННЯ ПРОТОКОЛУ ТА АТЕСТАЦІЙНИХ ЛИСТІВ

Протокол засідання атестаційної комісії й атестаційні листи мають підписувати лише голова та секретар атестаційної комісії. У додатку до нового Положення подали приклад оформлення протоколу засідання атестаційної комісії.

07. СКАСУВАННЯ ВИМОГИ ЩОДО ПРИСУТНОСТІ ПЕДАГОГА НА ЗАСІДАННІ АТЕАТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

Педагог може бути присутнім на засіданні атестаційної комісії, якщо забажає, або якщо у членів атестаційної комісії виникли питання чи до документів, які подав педагог, чи до певних показників роботи працівника тощо.

08. ОНОВЛЕННІ ВИМОГИ ДО ПОЗАЧЕРГОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

За новим Положенням позачергову атестацію можна проводити не лише за ініціативою педагогічного працівника, а й за ініціативою керівника закладу освіти, якщо він встановив погіршення результатів роботи працівника. У додатку до нового Положення подали приклади оформлення заяви про проведення позачергової атестації та апеляційної заяви.

09. ПЕРЕРАХУНОК ОПЛАТИ ПРАЦІ

Керівник закладу освіти протягом трьох робочих днів після засідання атестаційної комісії має видати відповідний наказ. Наказ керівник має подати до бухгалтерії закладу освіти чи до централізованої бухгалтерії, що здійснює бухгалтерський облік закладу освіти для нарахування заробітної плати та проведення її перерахунку з дати видання наказу про присвоєння наступної кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання.

10. ВИМОГИ ДО ПРИСВОЄННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КАТЕГОРІЙ ПЕДАГОГАМ ЗДО.

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» присвоюють педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти, які мають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра.
Кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» присвоюють педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти, які мають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра або ступінь вищої освіти молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст).
Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» присвоюють педагогічним працівникам, які мають освітній рівень магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст).

11. СЕРТИФІКАЦІЯ ЯК ПРОХОДЖЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

Сертифікація також є підставою для присвоєння педагогу відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання.

Наказ від 18 вересня 2023 № 554 "Про проведення атестації педагогічних працівників у 2023/2024 навчальному році"

Графік та строки проведення засідань атестаційної комісії управління освіти Кропивницької міської ради на 2023/2024 навчальний рік

Список керівних працівників, які атестуються атестаційною комісією управління освіти Кропивницької міської ради в 2023/2024 н.р. на відповідність займаній посаді

Список педагогічних працівників, які атестуються атестаційною комісією управління освіти Кропивницької міської ради в 2023/2024 н.р.(ДНЗ, ЗЗСО, ПНЗ)


АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

у 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

З початком нового навчального року 2022/2023 розпочато новий міжатестаційний період для атестаційних комісій та для педагогічних працівників закладів та установ освіти Кропивницької міської ради. Відповідно до наказу управління освіти Кропивницької міської ради від 14.09.2022 р. № 1064/о «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2022/2023 н. р.» розпочала свою роботу атестаційна комісія управління освіти.Хочемо наголосити на тому, що згідно вимог діючого на даний час Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, до 10 жовтня керівники закладів та установ освіти Кропивницької міської ради подали на розгляд та затвердження атестаційною комісією управління освіти списки педагогічних працівників, які підлягають атестації у 2022-2023 навчальному році.

Основні законодавчі документи

Проведення атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти регламентують такі нормативні документи:

  • Закон України «Про освіту» (ст. 50);
  • Закон України «Про повну загальну середню освіту» (ст.48);
  • Закон України «Про дошкільну освіту» (ст.32);
  • Типове положення про атестацію педагогічних працівників(наказ МОН від 06.10.2010 №930 зі змінами 2013 року);
  • Постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників» (зі змінами) та від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (зі змінами).

Підтвердження кваліфікаційних категорій педагогічних працівників, які були змушені змінити місце проживання та працевлаштовані на педагогічні посади до інших закладів освіти

Згідно зі ст. 57 Закон України «Про освіту»педагогічним працівникам, які через воєнний стан були змушені змінити місце проживання та залишити робоче місце, гарантується збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення інших виплат, передбачених законом. Підтвердження про присвоєння кваліфікаційної категорії за результатами атестації станом на кінець 2021 року можна отримати в Державній науковій установі «Інститут освітньої аналітики» (відповідні роз'яснення надані у листі МОН від 06.07.2022 №4/1513-22).

Для цього заклад освіти або відповідний орган управління має звернутися до вищезазначеної установи (електронна адреса: info@iea.gov.ua) з відповідною заявою, в якій вказати:

  • прізвище, ім’я, по батькові педагогічного працівника;
  • повну назву закладу загальної середньої освіти, регіон та населений пункт, в якому працював педагог до переміщення.

Згідно з нормативними документами педагогам гарантується вільний вибір установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників. Залежно від власних потреб і побажань, педагоги можуть обирати зручний формат підвищення кваліфікації та навчатися:

  • у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;
  • у суб’єктів освітньої діяльності;
  • у фізичних та юридичних особах.

Вид, форму та суб’єкта обирає сам педагог. Але варто пам'ятати, що загальна кількість годин підвищення кваліфікації впродовж 5 років не може бути меншою за 150 годин для вчителів та 120 годин для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.

Шановні колеги, педагогічні працівники закладів та установ освіти міста Кропивницького, які підлягають атестації у 2022/2023 навчальному році, звертаємо Вашу увагу на те, що на засіданнях атестаційної комісії очікуємо від Вас представлення на розгляд комісії Вашої траєкторії руху та розвитку як прогресивного педагогічного працівника, презентації Ваших досягнень та успіхів у міжатестаційний період, підтвердження Вашої активної та плідної педагогічної діяльності.

Наказ від 12 квітня 2023 року №183/о "Про результати атестації педагогічних працівників у 2022-2023 навчальному році"

Наказ від 14 вересня 2022 року №1064/о «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році»

Склад експертних груп Атестаційної комісії управління освіти Кропивницької міської ради на 2022/2023 навчальний рік

Список керівних працівників закладів освіти, які атестуються Атестаційною комісією управління освіти Кропивницької міської ради у 2022/2023 н.р.

Список педагогічних працівників, які атестуються Атестаційною комісією управління освіти Кропивницької міської ради у 2022/2023 н.р.

Графік проведення засідань атестаційної комісії управління освіти Кропивницької міської ради на 2022/2023 навчальний рік


Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників у 2021/2022 навчальному році.

І. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Нормативно-правове забезпечення атестації педагогічних працівників навчальних закладів:

- Закон України «Про освіту», ст.54;

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року №930 «Типове Положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 14.12.2010 року за №1255/18550 (зі змінами);

- Наказ МОН № 1135 від 08.08.2013 року "Про внесення змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників";

- Наказ МОН № 1473 від 20.12.2011 року "Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників";

- Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-141 від 04.03.2020 р. «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2020 року №800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників».

ІІ. Наказ від 15 вересня 2021 року №527/о «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2021/2022 навчальному році».

ІІІ. Склад експертних груп Атестаційної комісії управління освіти Кропивницької міської ради на 2021/2022 навчальний рік.

ІV. Графік роботи Атестаційної комісії управління освіти Кропивницької міської ради на 2021/2022 навчальний рік.

Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників ЗДО, ЗЗСО та ЗПО міста у 2020-2021 н. р. (засідання атестаційної комісії від 22.02.2021 р.)

Список керівних працівників закладів освіти, які підлягають атестації на відповідність займаній посаді у 2020/2021 н.р.

Наказ від 12 квітня 2019 року № 206/о "Про результати атестації педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році"


Наказ 12 квітня 2018 року № 226/о "Про результати атестації педагогічних працівників у 2017-2018 навчальному році"

Наказ від 10 квітня 2017 року № 266/о "Про результати атестації педагогічних працівників у 2016-2017 навчальному році"

Наказ від 23 червня 2016 року № 512/о "Про результати розгляду апеляційної скарги"

Наказ від 11 квітня 2016 року № 303/о "Про результати атестації педагогічних працівників у 2015-2016 навчальному році"

НАКАЗ від 10 квітня 2015 року № 214/о Про результати атестації педагогічних працівників у 2014-2015 навчальному році

НАКАЗ від 15 квітня 2014 року № 228/о "Про результати атестації педагогічних працівників у 2013-2014 навчальному році"

Кiлькiсть переглядiв: 3235